Privacy policy

PRIVCACYBELEID VAN 1001nightshop.com Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die 1001nightshop (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar bezoekers. Indien je inlogt, een aankoop doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacy beleid goed door te lezen. 1. Verantwoordelijke Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 1000 en 1 nacht, De Korenbrugstraat 2-4, 5211 EG, te ‘S-HERTOGENBOSCH, KvK 74060511 2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel 2.1 In het kader van uw aankoop worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam b) adresgegevens d) telefoonnummer e) e-mailadres f) bankrekeningnummer] 2.2 De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 1. Uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw aankoop en het informeren over ontwikkelingen in onze organisatie (door middel van een nieuwsbrief, blog etc.) 2. Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van de aankoop, af te wikkelen. 3. Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een 6 maanden na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de organisatie. 4. Uw adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van uw aankoop. E-mailmarketing (opt-in): Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de organisatie je naam en e-mailadres om je maandelijks haar nieuwsbrief met informatie over (gelijksoortige) producten, diensten en andere interessante informatie over de organisatie toe te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. Telemarketing De organisatie gebruikt je naam en telefoonnummer om je telefonisch te informeren over diensten, activiteiten en aanbiedingen van de organisatie. 2.3 De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden. 3. Bewaartermijnen 3.1 De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na je aankoop. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven. 4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacy beleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers. 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 5.1 Via het e-mail adres info@1001nightshop.com kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. de organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten. 5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie (info@1001nightshop.com). De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen. 5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de ondernemer (info@1001nightshop.com). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter. 5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (info@1001nightshop.com). 6. Wijzigingen Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.